PLATAFORMA CIUTADANA CASTELLAR CONTRA EL FEIXISME
 

Demandes de la plataforma ciutadana Baixat en format PDF

Davant dels greus incidents de caràcter feixista, racista i xenòfob que tornen a trasbalsar la vila de Castellar del Vallès, des de la Plataforma Ciutadana Castellar Contra el Feixisme tornem a plantejar a l’ajuntament la necessitat de prendre un seguit de mesures urgents per fer front a aquesta situació.

Exigim:

1. Protocols d’actuació de cadascun dels departaments de l’ajuntament implicats directament o indirecta en les respostes a aquesta vergonyosa situació. Aquests protocols han de ser clars i operatius, amb circuits i noms de les persones responsables de cadascuna de les funcions, des del primer moment que es coneix l’agressió fins a les mesures d’atenció i seguiment a les víctimes i a les seves famílies així com les actuacions vers els agressors i el seu entorn.

2. Publicació i difusió d’un fullet informatiu a tota la ciutadania en què, previ reconeixement de la problemàtica existent, es doni informació i pautes clares a seguir en cas de ser víctima o tenir coneixement de qualsevol agressió física, assetjament psicològic o altres manifestacions de tipus feixista, racista o xenòfob.

3. Atenció immediata i efectiva a les víctimes des del primer moment. Sistemes de protecció immediata dins de Castellar, atenció psicològica per part d’especialistes competents i experimentats en l’atenció a víctimes d’agressió, atenció social en tots els aspectes necessaris durant tot el temps que calgui (suport personal, atenció mèdica, d’habitatge, econòmica, laboral...), atenció jurídica des del primer moment de l’agressió per part d’especialistes competents i experimentats (informació, assessorament i assistència lletrada en les compareixences)

4. Presentació de l’ajuntament com a acusació particular en tots els casos de violència feixista, racista o xenòfoba.

5. Contractació immediata de nous professionals i serveis dedicats prioritàriament a temes de violència feixista, racista o xenòfoba que actuïn de forma continuada i coordinada entre ells i amb tota la xarxa social (centres educatius, entitats, serveis...) en la detecció, tractament i seguiment dels casos. Educadors socials, policia, serveis jurídics, psicològics...

6. Implicació activa dels equips directius dels centres educatius en la realització d’un pla d’actuació preventiva adreçat a tot l’alumnat de les escoles i els instituts. Sensibilització de tot el professorat en la detecció i tractament dels casos d’assetjament o violència feixista, racista o xenòfoba. Establiment de protocols concrets de detecció, comunicació, coordinació i actuació immediates.

7. Implicació i suport a les entitats que treballen amb infants, adolescents i joves en la realització d’un pla d’actuació preventiva i de tractament dels casos d’assetjament o violència feixista, racista o xenòfoba. Establiment de protocols concrets de detecció, comunicació, coordinació i actuació immediates.

8. Donar informació periòdica de les agressions que es produeixin i de les actuacions esmerçades a les entitats i centres educatius implicats en els plans d’actuació esmentats anteriorment. Actitud de denúncia pública i aclariment davant la ciutadania per tal d’evitar situacions de rumorologia i confusió.

9. Exigència immediata a les administracions que pertoquin de les actuacions i recursos necessaris per fer front a aquesta problemàtica. Reformes legislatives per a l’acció policial i l’actuació judicial per evitar la impunitat i la posada en llibertat dels agressors reincidents. Efectius policials suficients. Recursos i programes socials i educatius.

10. En el cas concret del Norman i la seva família, exigim: reagrupament familiar immediat a Castellar assegurant la protecció personal de tota la família, suport personal i assessorament professional especialitzat i qualificat en tots els temes que s’han derivat de l’assetjament i agressió. Rehabilitació pública sense pal·liatius de la imatge del Norman com a víctima d’agressió i assetjament.

En el cas concret del Fernando, exigim: protecció, suport personal i assessorament professional especialitzat i qualificat en tots els temes derivats de l’agressió que ha patit.

En el cas de l’incident a l’autobús, exigim: esclariment dels fets i responsabilitat a l’empresa SARBUS i manifestació pública de condemna.

\"Plataforma